Akredytacja

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Bratniak posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla prowadzonych kursów maturalnych. Akredytacja – to potwierdzenie przez Kuratora Oświaty spełnienia przez placówkę oświatową określonych kryteriów jakości. Akredytacja to rodzaj gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania.

Akredytacja to potwierdzenie, że:

1. placówka zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:

  • pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
  • w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
  • baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
  • baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;

2. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:

  • kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
  • praca kadry jest systematycznie oceniana,
  • tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;

3. opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:

  • programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
  • dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.