WOS

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

MATURA 2025

Nowa oferta kursów maturalnych do matury 2025.

W najbliższym roku szkolnym przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 25% rabatu przy rezerwacji kursu do dnia 15 maja 2024r.
 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej,
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki

Cena obejmuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 • zeszyty i przybory do pisania,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają specjalny rabat okresowy za wcześniejsze zapisanie się na kurs, 10% rabatu za jednorazową wpłatę, rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki. Ceny przekreślone oznaczają standardową opłatę za kurs bez uwzględniania rabatów. Im bliżej rozpoczęcia kursów, tym ceny będą wzrastały! 

 

 

Historia + WOS

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1878,1901) rocznyRrozszerzony2024-10-11
Czwartek 16:30 - 19:50
Piątek 16:30 - 19:50
184 h 4360 PLN 2516 PLN* 2516 PLNSzczegóły

WOS

ID kursu / RodzajPoziomRozpoczęcieDni kursuLicz. godz.CenaSzczegółyUwagi
(ID 1901) rocznyRrozszerzony2024-10-11Piątek 16:30 - 19:50
92 h 2180 PLN 1367 PLN* 1367 PLNSzczegóły
(ID 1902) rocznyRrozszerzony2024-10-12Sobota 09:00 - 12:20
92 h 2180 PLN 1367 PLN* 1367 PLNSzczegóły

zobacz pełną listę dostępnych kursów

Nauczyciele

Krzysztof Wysocki

Założenia ogólne

Kurs przeznaczony jest do nauczania wiedzy o społeczeństwie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Zadaniem programu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia wydarzeń problemów polityczno-społeczno-prawnych, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy o świecie. Kurs z jednej strony przewiduje wyrównanie różnic programowych i powtórzenie treści nauczania z zakresu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, z drugiej pogłębienie tych treści. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty.

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne

Celem edukacji wiedzy o społeczeństwie na kursie jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w toku wcześniejszej edukacji. Lepszego rozumienia przeszłości własnego regionu i kraju oraz dziejów świata. Pogłębienie rozumienia powiązań między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Budowanie własnej tożsamości i kształtowanie systemu wartości. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, grupy etnicznej i narodowej. Przygotowanie się do udziału w życiu różnych społeczności; kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych. Ugruntowanie oraz restrukturyzacja wiedzy i umiejętności politologiczno- prawnych. Zapoznanie się z metodologią naukowego poznawania i opisu przeszłości. Porównywanie poglądów i opinii prezentowanych przez przedstawicieli różnych nurtów.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.

Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.