Język polski

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

W obecnym roku przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki

Cena obejmuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 • bezpłatne konsultacje,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 • zeszyty i przybory do pisania,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają 10% rabatu za jednorazową wpłatę oraz rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki oraz specjalny rabat okresowy obowiązujący do 30 czerwca. Ceny przekreślone, są cenami pełnymi za kurs, bez uwzględnienia rabatów.

Matematyka + J. polski

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Licz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1419,1441) roczny Ppodstawowy 2019-10-12
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
184 h 2650 PLN 2232 PLN* Szczegóły
(ID 1417,1442) roczny Ppodstawowy 2019-10-14
Poniedziałek 16:30 - 19:50
Środa 16:30 - 19:50
184 h 2650 PLN 2232 PLN* Szczegóły

WOS + J. polski

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Licz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1440,1444) roczny Rrozszerzony 2019-10-18
Wtorek 16:30 - 19:50
Piątek 16:30 - 19:50
184 h 2650 PLN 2232 PLN* Szczegóły

Historia + J. polski

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Licz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1437,1443) roczny Rrozszerzony 2019-10-12
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 2650 PLN 2232 PLN* Szczegóły

J. polski

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Licz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1441) roczny Ppodstawowy 2019-10-12 Sobota 09:00 - 12:20
92 h 1325 PLN 1142 PLN* Szczegóły
(ID 1442) roczny Ppodstawowy 2019-10-30 Środa 16:30 - 19:50
92 h 1325 PLN 1142 PLN* Szczegóły
(ID 1443) roczny Rrozszerzony 2019-10-12 Sobota 12:40 - 16:00
92 h 1325 PLN 1142 PLN* Szczegóły
(ID 1444) roczny Rrozszerzony 2019-10-18 Piątek 16:30 - 19:50
92 h 1325 PLN 1142 PLN* Szczegóły

zobacz pełną listę dostępnych kursów

Nauczyciele

Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Anna Kubicka
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska

Założenia ogólne

Kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Zadaniem kursu jest ukierunkowanie ucznia, jego działanie, doświadczenia, zdobywanie umiejętności uczenia się i współpracy przy rozwiązywaniu problemów. Kurs z jednej strony przewiduje wyrównanie różnic programowych i powtórzenie treści nauczania z zakresu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, z drugiej pogłębienie tych treści. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty.

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne

Celem kursu jest rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, estetyczny, dążenie do samopoznania i samodoskonalenia. Poszukiwanie i rozpoznawanie uniwersalnych wartości kultury europejskiej, odczytywanie wybranych tekstów kultury w różnych kontekstach i na różnych poziomach. Rozpoznawanie konwencji, stylu, postaw światopoglądowych i filozoficznych w tekstach literackich. Dostrzeganie relacji między dziełami różnych dziedzin kultury oraz intertekstualnych powiązań czytanych utworów literackich. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych (zwłaszcza tworzenia samodzielnych dłuższych wypowiedzi w mowie i w piśmie) stosowanie wiedzy o języku i wiedzy teoretycznoliterackiej do odczytywania omawianych utworów. Utrwalenie wiedzy o systemie leksykalnym i gramatycznym języka polskiego w celu tworzenia poprawnych i skutecznych wypowiedzi. Zachowanie szacunku dla poglądów i przekonań innych, odróżnianie opinii od ocen i przejawów manipulacji językowej, posługiwanie się poprawną polszczyzną, dbałość o kulturę języka. Zdobywanie umiejętności samokształceniowych (korzystanie z różnych źródeł informacji, notowanie, sporządzanie opisu bibliograficznego itp.). Rozwijanie umiejętności porządkowania informacji.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.

Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.