Jak i gdzie uczymy

Kursy maturalne Bratniaka

To potwierdzenie, że:

 • placówka zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym: pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia; w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej; baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia; baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym: kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia; praca kadry jest systematycznie oceniana; tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
 • opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym: programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii; dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

Miejsce odbywania zajęć

Posiadamy pełne zasoby jeżeli chodzi o dostęp do bazy dydaktycznej. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w sprzęt multimedialny, pozwalający na prowadzenie zajęć również w niestandardowych formach przekazu treści edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w:

 • salach dydaktycznych na terenie Politechniki Warszawskiej (teren centralny PW),
 • XIV LO im. Stanisława Staszica, ul. Nowowiejska 37a (skrzyżowanie Al. Niepodległości z ul. Nowowiejską)

Wszystkie sale położone są w pobliżu Metra Politechnika oraz skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Nowowiejską.

Kadra nauczycielska i ocena jej pracy

Do prowadzenia zajęć na organizowanych kursach maturalnych zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli, głównie z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych z najlepszych szkół średnich oraz nauczycieli akademickich.. W obecnym momencie nasza karda liczy 36 nauczycieli (zobacz pełną listę nauczycieli).

W celu utrzymywania wysokiej jakości i skuteczności naszych kursów prowadzona jest stała ocena i ewaluacja obszaru skuteczności, programu, organizacji i pracy nauczycieli. Ewaluacja polega na zaplanowanym metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań placówki.  W rezultacie tych działań powstaje raport zawierający informacje na temat wyników badań i poziomu spełniania wymagań stawianych placówce. W ramach ewaluacji przeprowadzane są ankiety wśród kursantów w trakcie trwania kursu:

 • ankieta początkowa, która dotyczy zagadnień związanych z oceną własną przygotowania kursanta z danego przedmiotu, motywy podjęcia decyzji o dokształcaniu się w naszej placówce itp.,
 • ankiety okresowe w trakcie trwania kursów dotyczące bieżącej organizacji kursów oraz oceniające pracę nauczycieli, ankieta końcowa kursu podsumowująca ogólną ocenę przedmiotu, ocenę prowadzącego, wyniki nauczania, rezultaty i wyniki egzaminu maturalnego oraz sukcesy w aplikowaniu na studia itp.

Na podstawie obserwacji prowadzonych zajęć oraz wyników badań ankietowych formułujemy ocenę formalną pracy nauczyciela oraz ocenę organizacji kursów.

Pomoce dydaktyczne

Programy nauczania poszczególnych przedmiotów określają szczegółowe podręczniki z jakich korzystają kursanci. Podręczniki te kursanci otrzymują bezpłatnie w ramach kursu. Obecnie korzystamy z podręczników takich wydawnictw jak:

 • Wydawnictwa Szkolne PWN,
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
 • Wydawnictwo Szkolne Omega,
 • Wydawnictwo Nowa Era,
 • Oficyna Edukacyjna Pazdro, itd.

Kursanci otrzymują w formie drukowanej, specjalnie przygotowane na potrzeby kursu zestawy zadań z arkuszy maturalnych z ostatnich lat. Na większość zajęć nauczyciele dostarczają dodatkowe, przygotowane indywidualnie materiały i zadania, wspomagające dogłębne omówienie wszystkich wymaganych zakresów tematycznych treści nauczania. Nasi kursanci nie muszą martwić się również o materiały do sporządzania notatek. Otrzymują w tym celu nasze firmowe zeszyty formatu A4.

Nauczanie

Omówienie każdego z zakresów tematycznych treści nauczania rozpoczyna wprowadzenie teoretyczne do zagadnienia. Następnie rozpoczyna się rozwiązywanie zadań, od prostych dotykających podstaw danych zagadnień, stopniowo do najtrudniejszych. Nasi nauczyciele to egzaminatorzy maturalni, którzy poza wiedzą przedmiotową, potrafią wskazać miejsca w których maturzyści popełniają najwięcej prostych błędów podczas egzaminu maturalnego, oraz pokazać na jakie elementy zwrócić uwagę i jak w prosty sposób uzyskać większą liczbę punktów za rozwiązanie zadania. Podczas kursu kursanci rozwiązują zadania maturalne z arkuszy maturalnych z ostatnich lat. Zadania arkuszy maturalnych kursanci otrzymują w postaci specjalnie przygotowanych przez naszych nauczycieli drukowanych zeszytów. Osoby, które mają problemy ze zrozumieniem danego tematu, zawsze mogę skorzystać z konsultacji z nauczycielem przed lub po zajęciach.

W trakcie trwania całego kursu zadawane są prace domowe oraz organizowane krótkie sprawdziany wiedzy zapewniające systematyczność nauki. Na koniec kursu organizowana jest matura próbna. Wyniki, zarówno sprawdzianów okresowych jak i matury próbnej, omawiane są z kursantami. Kursy mogą różnić się liczbą godzin, jednak program zrealizowany w trakcie kursów zawsze obejmuje pełną podstawę programową, różniąc się tylko intensywnością omawianego tematu.

Program nauczania

Proponowany program nauczania ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego. Uczeń który skorzysta z kursu powinien umieć:

 • odczytywać i interpretować inne niż tekstowe źródła informacji (tabele, wykresy, diagramy),
 • wyciągać wnioski i uogólniać je,
 • samodzielnie uczyć się i zdobywać wiedzę korzystając z dostępnych podręczników, zbiorów zadań, książek pomocniczych,
 • dokonać refleksji i oceny własnego sposobu uczenia się.

Stwarzamy takie sytuacje dydaktyczne, aby postrzegane problemy uczeń analizował i umiał podjąć wyzwania stawiane w zadaniu. Przygotowując do egzaminu maturalnego staramy się:

 • rozwijać zainteresowania ucznia zadaniami problemowymi,
 • zachęcać do samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia,
 • kształcić umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli, wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów,
 • stosowania wiedzy zdobytej w szkole,
 • precyzyjnego, estetycznego zapisu toku rozwiązywanego zadania.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Kontroli wyników nauczania dokonujemy różnymi metodami. Są to: kartkówki, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Nasz program nauczania proponuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.

W czasie bieżącej kontroli wyników ocenie podlega:

 • wypowiedź ustna, informująca o umiejętności szybkiego formułowania myśli, precyzji i przekazywania, stanowiąca np. podsumowanie lekcji, prezentację wyników pracy grupy, prezentację wyników pracy własnej, zwykłą aktywność słowną na lekcji,
 • pisemna np. w formie notatki z lekcji, krótkiej pracy pisemnej, dłuższego sprawdzianu badającego tak narzędzia, jak i umiejętności rozwiązywania problemów, testu (również wielokrotnego wyboru), pisemnej prezentacji wyników pracy indywidualnej lub grupowej.

Konsultacje

Każdy kursant, który ma problemy ze zrozumieniem poszczególnych zagadnień omawianych na kursach może przed zajęciami lub po zajęciach skorzystać z indywidualnej pomocy nauczyciela.