Biologia

W celu zapisania się na kursy maturalne musisz się zarejestrować. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Po zarejestrowaniu zaloguj się na swoim koncie eStudent i dokonaj zapisu na kurs, który Cię interesuje.

W obecnym roku przygotowaliśmy specjalną propozycję rabatową:

 • 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej
 • rabat za drugi i kolejny przedmiot – 5%,
 • rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i udostępnienie ulotki

Cena obejmuje:

 • podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem w tym 4h matury próbnej,
 • bezpłatne konsultacje,
 • podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych,
 • zestawy zadań arkuszy maturalnych w formie drukowanej,
 • zeszyty i przybory do pisania,
 • dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych.

(*) Podane poniżej ceny uwzględniają 10% rabatu za jednorazową wpłatę oraz rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki oraz specjalny rabat okresowy obowiązujący do 30 czerwca. Ceny przekreślone, są cenami pełnymi za kurs, bez uwzględnienia rabatów.

Matematyka + Biologia

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Licz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1421,1433) roczny Rrozszerzony 2019-09-21
Sobota 09:00 - 12:20
Sobota 12:40 - 16:00
200 h 2880 PLN 2434 PLN* Szczegóły
(ID 1424,1434) roczny Rrozszerzony 2019-10-18
Czwartek 16:30 - 19:50
Piątek 16:30 - 19:50
184 h 2650 PLN 2232 PLN* Szczegóły

Biologia + Chemia

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Licz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1433,1435) roczny Rrozszerzony 2019-10-12
Sobota 12:40 - 16:00
Sobota 09:00 - 12:20
184 h 2650 PLN 2232 PLN* Szczegóły
(ID 1434,1436) roczny Rrozszerzony 2019-10-23
Środa 16:30 - 19:50
Czwartek 16:30 - 19:50
184 h 2650 PLN 2232 PLN* Szczegóły

Biologia

ID kursu / Rodzaj Poziom Rozpoczęcie Dni kursu Licz. godz. Cena Szczegóły Uwagi
(ID 1433) roczny Rrozszerzony 2019-10-12 Sobota 09:00 - 12:20
92 h 1325 PLN 1142 PLN* Szczegóły
(ID 1434) roczny Rrozszerzony 2019-10-24 Czwartek 16:30 - 19:50
92 h 1325 PLN 1142 PLN* Szczegóły

zobacz pełną listę dostępnych kursów

Nauczyciele

Teresa Hołdakowska
Wojciech Szypuła

Założenia ogólne

Kurs przeznaczony jest do nauczania biologii dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Zadaniem kursu i realizowanego na nim programu jest zapewnienie warunków do takiego rozwoju osiągnięć ucznia, aby wzrósł u niego poziom zrozumienia złożoności zjawisk i procesów biologicznych w różnej skali, a także zwiększyła się umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu. Kurs z jednej strony przewiduje wyrównanie różnic programowych i powtórzenie treści nauczania z zakresu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, z drugiej pogłębienie tych treści, tym bardziej, że w jednej grupie mogą się znaleźć uczniowie, którzy uczyli się według różnych programów. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od szczegółowego programu kursu oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Proponowany program kursu ma za zadanie przygotowanie i kierowanie uczniem w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku z egzaminu maturalnego. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz posiada akredytację Kuratorium Oświaty.

Wymagania wstępne w stosunku do uczestników kursów oraz zasady rekrutacji

Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia sformułowanych w nowej podstawie programowej. Kurs przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów liceów, którzy zdają nową maturę. Program kursu jest tak skonstruowany, aby mogli w nim uczestniczyć również uczniowie ostatnich klas techników. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie, poprzez system on-line. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”.

Cele edukacyjne

Do podstawowych celów edukacyjnych należy wyposażenie ucznia w umiejętności konieczne do wykorzystania posiadanej wiedzy biologicznej zdobytej w szkole ponadgimnazjalnej, tak dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, jak i w toku dalszej edukacji i pracy zawodowej. Wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów biochemicznych, ekologicznych, ewolucyjnych, fizjologicznych. Ugruntowanie systemu wiedzy biologicznej opartego na naukowych podstawach, umożliwiającego zrozumienie charakteru, dynamiki i złożoności świata przyrodniczego. Kształtowanie systemu wartości społecznie akceptowanych, pozwalających na podejmowanie decyzji służących zachowaniu równowagi w środowisku przyrodniczym.

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia.

Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne.

Program nauczania obejmuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia:

 • kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy,
 • systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie,
 • kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego.