Matematyka + Język polski

IDPrzedmiotPoziomCzas trwaniaDni zajęćLicz. godz.Cena
1572J. polskiPpodstawowy2021-10-14 - 2022-04-28Czwartek 16:30 - 19:50
92 h 1553 PLN 1192 PLN
1586MatematykaPpodstawowy2021-10-27 - 2022-04-13Środa 16:30 - 19:50
92 h 1553 PLN 1270 PLN
*cena uwzględnia rabat za promocję okresową, 10% rabatu za jednorazową wpłatę, podatek VAT oraz rabat 50 zł za polubienie strony Bratniaka na FB i publiczne udostępnienie ulotki. Cena przekreślona, jest ceną pełną za kurs, bez uwzględnienia rabatów.

ZAPISZ SIĘ

Zajęcia odbywają się we środy i czwartki w godzinach 16:30-19:50. Kurs składa się z 184 godzin lekcyjnych, w tym ok. 20% godzin poświęconych na rozwiązywanie arkuszy maturalnych z nauczycielem. Pozostałe godziny zajęć przebiegają w formule wykładowo-ćwiczeniowej. Zajęcia odbywają się na terenie Politechniki Warszawskiej lub w pobliskim Liceum im. Stanisława Staszica z dogodnym dojazdem - Metro Politechnika. Kurs posiada Akredytację Kuratorium Oświaty . Akredytacja to potwierdzenie najwyższych standardów jakości w zakresie programu nauczania, kadry dydaktycznej i zaplecza dydaktycznego. Harmonogram zajęć w roku szkolnym został tak zaplanowany, aby uczniowie mieli wolne w dni, w których standardowo nie uczęszczają do szkoły np. 1 listopada, 11 listopada, przerwa Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok, ferie, Święta Wielkanocne, weekend majowy itp. W ramach odpłatności za kurs, kursant otrzymuje: podaną w ofercie liczbę godzin lekcyjnych pracy z nauczycielem, w tym 8h matury próbnej, podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych, zestawy zadań arkuszy maturalnych z lat ubiegłych w formie drukowanej, w specjalnie przygotowanych przez nas zeszytach, firmowe zeszyty A4 i przybory do pisania, prace domowe, dostęp do elektronicznych zasobów materiałów dydaktycznych. Cel i program kursu Program nauczania oparty jest na celach, zadaniach i treściach kształcenia z matematyki i języka polskiego formułowanych w podstawie programowej kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych ukierunkowanym na ucznia, jego działanie, doświadczenia, zdobywanie umiejętności uczenia się i współpracy przy rozwiązywaniu problemów. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od przydzielonych godzin oraz potrzeb uczniów. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin przewidzianych na dany dział w zależności od poziomu grupy i potrzeb uczniów. Program kursów jest zgodny z wymaganiami opracowanymi przez Centralą Komisję Egzaminacyjną oraz posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Rejestracja kursanta i zapisy W celu zapisania się na wybrany kurs należy dokonać rejestracji on-line. Rejestracja jest w pełni bezpłatna. Rejestracja nie jest zapisem na kurs. Po dokonaniu rejestracji kursant otrzymuje dostęp do indywidualnego konta e-Student. Po zalogowaniu się na indywidualne konto e- Student, kursant będzie mógł zapisać się na interesujące go kursy z wybranych przedmiotów. W przypadku wystąpienie trudności z dokonaniem rejestracji i zapisu na kurs drogą elektroniczną chętnie udzielimy pomocy w biurze Stowarzyszenia lub telefonicznie pod numerami tel. 22 234 50 30, 22 621 61 87. Podstawą przyjęcia na kurs jest dokonanie przez kursanta rejestracji i rezerwacji miejsca na wybranym kursie. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie określa „Regulamin uczestnictwa w kursach Bratniaka”. dostępny w zakładce „rejestracja”. Rezerwacja kursu Rezerwacja miejsca na kursie następuje z chwilą dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł za każdy wybrany kurs. Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu tygodnia od momentu zapisania się na kurs nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Jeżeli w momencie rezerwacji do rozpoczęcia kursu pozostało mniej niż dwa tygodnie, i są jeszcze wolne miejsca w takim przypadku kursant dokonuje wpłaty całości lub pierwszej raty opłaty za kurs, w zależności od wybranej przez siebie opcji niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu. Wszelkich wpłat kursant dokonuje przelewem na numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Bratniak podany na koncie e-Student lub gotówką w biurze Stowarzyszenia. W przypadku płatności przelewem, datę dokonania płatności stanowi data zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Stowarzyszenia Bratniak. Ceny Cena za kurs zawiera rabat za promocję okresową, rabat za jednorazową wpłatę oraz podatek VAT. Przy płatnościach ratalnych cena nie uwzględnia rabatu za wpłatę jednorazową. Kursant może bez żadnych konsekwencji finansowych zapisać się i samodzielnie wypisać się z kursu, do momentu zaksięgowania pierwszej wpłaty – najczęściej zaliczki. Po zapisaniu się na kurs, w zakładce „Twoje płatności” na koncie eStudent, kursant może sprawdzić dokładnie jakie płatności i rabaty zostały naliczone i jakie ustalone zostały terminy płatności. W przypadku zmiany decyzji co do płatności za kurs (wpłata jednorazowa, wpłata ratalna) należy usunąć wybrany przez siebie kurs i wybrać go ponownie wprowadzając poprawne dane. Rabaty W najbliższej edycji kursów będą obowiązywały następujące rabaty: 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy przy płatności jednorazowej, 5% dodatkowego rabatu w przypadku zapisania się na drugi i kolejny kurs. rabat okresowy za wcześniejszą rezerwację miejsca na kursie, rabat ten będzie ulegał zmniejszeniu im bliżej do rozpoczęcia kursu. Łączna suma rabatów może wynieść nawet 30%. Płatność w ratach Dla osób, które wybiorą płatność w ratach oferujemy dogodny system ratalny, który daje możliwość rozłożenia płatności na okres całego kursu. Cena kursu będzie w takim przypadku wyższa, jednak nie będzie ona stanowiła dużego jednorazowego obciążenia Państwa budżetu. W systemie ratalnym płatności będą wyglądały następująco: 1. I Zaliczka przy rezerwacji kursu – 100 zł 2. II wpłata - 50% wartości kursy pomniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę – przed rozpoczęciem kursu 3. III wpłata – 30% wartości kursu 4. IV wpłata – 20% wartości kursu Więcej o zasadach płatności przeczytasz w zakładce Zasady płatności. Cele edukacyjne Nauczanie matematyki na kursie przygotowującym do matury ma na celu: przekazanie uczniom wiadomości, umiejętności i sprawności matematycznych w zakresie obowiązującego na maturze poziomu podstawowego i rozszerzonego. Zapoznanie uczniów z elementami metodologii matematyki oraz wykształcenie w nich postawy i zachowania charakterystycznego dla aktywności matematycznych w oparciu o zasady uniwersalnych zachowań intelektualnych. Celem kursu z j. polskiego jest rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, estetyczny, dążenie do samopoznania i samodoskonalenia. Poszukiwanie i rozpoznawanie uniwersalnych wartości kultury europejskiej, odczytywanie wybranych tekstów kultury w różnych kontekstach i na różnych poziomach. Rozpoznawanie konwencji, stylu, postaw światopoglądowych i filozoficznych w tekstach literackich. Dostrzeganie relacji między dziełami różnych dziedzin kultury oraz intertekstualnych powiązań czytanych utworów literackich. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych (zwłaszcza tworzenia samodzielnych dłuższych wypowiedzi w mowie i w piśmie) stosowanie wiedzy o języku i wiedzy teoretycznoliterackiej do odczytywania omawianych utworów. Utrwalenie wiedzy o systemie leksykalnym i gramatycznym języka polskiego w celu tworzenia poprawnych i skutecznych wypowiedzi. Zachowanie szacunku dla poglądów i przekonań innych, odróżnianie opinii od ocen i przejawów manipulacji językowej, posługiwanie się poprawną polszczyzną, dbałość o kulturę języka. Zdobywanie umiejętności samokształceniowych (korzystanie z różnych źródeł informacji, notowanie, sporządzanie opisu bibliograficznego itp.). Rozwijanie umiejętności porządkowania informacji. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów ma wpływ na wyniki nauczania i osiąganie celów edukacyjnych. Jest ono procesem gromadzenia informacji o stopniu opanowania przez uczniów treści nauczania. Prawidłowo przeprowadzone sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów, podnosi ich motywacje do dalszego kształcenia się i dowartościowuje ich. Jest też warunkiem koniecznym istnienia sprzężenia zwrotnego między pracą nauczyciela i ucznia. Kontroli wyników nauczania dokonuje się różnymi metodami. Są to: kartkówki, prace klasowe, testy, domowe prace pisemne oraz odpowiedzi ustne. Program nauczania proponuje trzy rodzaje kontroli osiągnięć ucznia: kontrolę wstępną, na początku kursu, pozwalającą określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów w danej grupie i ustalić stopień intensywności powtórek i zaplanować proces nauczania odpowiedni dla danej grupy, systematyczną kontrolę bieżących postępów w nauce, mającą informować (ucznia, nauczyciela) o tym, co uczeń już umie, kontrolę podsumowującą, pod koniec kursu określającą stopień osiągnięcia założonych celów, mającą na przykład formę zbliżoną do sprawdzianu maturalnego. e-Student Każdy z kursantów posiada dostęp do swojego indywidualnego konta e-Student. Poprzez konto, kursant może kontaktować się z naszym biurem oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia. Może uzyskać informacje o wszystkich swoich kursach a w szczególności o programie nauczania, harmonogramie zajęć, listach obecności i swoich ocenach oraz otrzymuje dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne W ramach kursu, każdy kursant otrzymuje podręcznik do danego przedmiotu jednego z wydawnictw edukacyjnych, zeszyt arkuszy maturalnych z egzaminów w latach ubiegłych, dostęp do elektronicznych zasobów pomocy dydaktycznych zgromadzonych w zasobach e-Student, opracowań własnych naszych wykładowców, materiały ksero itp. Więcej informacji o kursach przeczytasz w zakładce Informacje ogólne.
Dorota Bąk
Izabela Jach-Rahib
Katarzyna Paroń - Bryła
Joanna Raczkowska
Marek Ałasa
Mirosława Ferens
Alfred Kopeć
Wojciech Martys
Monika Powęska
Jacek Sadowski
Justyna Starzec
Marek Wasek